Pre?enza - Michael Cini

Inti temmen fil-?ares?

Minn meta jkollu jmur joqg?od man-nanna, Timmy jibda g?addej minn esperjenzi kemxejn strambi. Biss, meta darba minnhom jinteba? li l-id ta’ xi setg?a misterju?a tkun salvatu minn in?ident gravi, jirrealizza li f’dik id-dar, ?gur li ma kinux wa?edhom.

Meta jikber, jiskopri li fil-familja tieg?u, u proprju fid-dar tan-nanna, ?afna snin qabel kienet se??et tra?edja li ?alliet konsegwenzi koroh – aktar milli wie?ed jista’ jimma?ina!

Min kien dak it-tifel ?g?ir li kien g?eb ta?t ?irkustanzi misterju?i? U issa wara da?-?mien kollu, x’riedet omm i?-?kejken ming?and Timmy biex forsi sa fl-a??ar, ru?ha setg?et issib il-mistrie? ta’ dejjem?