Mejt - Anton Grasso

Mejt - Anton Grasso

Dimensjoni gdida fil-bi?a’. Itlob biex ma jisbahx.

Edizzjoni riveduta tat-tnax-il volum ta’ stejjer u d-dsatax-il ktieb ta’ Anton Grasso, immirata għall-qarrejja li jag??lu lil Grasso b?ala l-awtur favorit tag?hom.

M’hemm ebda ?elsien minn dan il-wa?x ?did tal-g?oxrin seklu. Hemm xi ?a?a fl-arja - stramba u tal-bi?a’. Ma tidhirx i?da jidher l-effett tag?ha fuq il-bniedem - mo?? il-bniedem. Tibda minn tifel ta’ sitt snin li joqtol il-kelb u tinfirex b?al s?aba mni??sa fuq il-belt kollha, thedded ’il-bniedem, tibdlu f’annimal mostru? b’kilba m?ew?a li joqtol. Fi ftit jiem titqanqal katastrofi. Tipi??a l-im?abba, il-mog?drija, is-sigurtà. Il-bniedem jin?a’ kull sentiment. M’hemmx aktar missirijiet, ommijiet u wlied, ?bieb jew ?irien. Hemm biss bhejjem wa?xija jfittxu l-uniku sodisfazzjon f’ti?wi? id-delitt. Is-sintomu ta’ din il-marda ?dida hu l-mejt...

G?al darba o?ra Anton Grasso jippre?entalna g?a?la ta’ stejjer fejn il-bi?a’ jidher f’suriet differenti. Ilaqqag?na ma’ karattri b?all-bniedem tat-triq, li nafuh u nkellmuh. Ida??alna f’emozzjonijiet im?arrta bejn it-tajjeb u l-?a?in, bejn dak li nixtiequ u dak li tassew g?andna nag?mlu. Iressaqna qrib realtà mkeffna fi ?tijet id-delitt ta’ bnedmin li jippreferu l-mewt minn ?ajja bla m?abba, ta’ inno?enza fgata fil-mewt li tibqa’ tfittex il-vendetta. Mag??una f’dawn l-istejjer hemm il-bi?a’ tradizzjonali m?allat mal-modern fi ?lieda bejn l-im?abba, l-g?ira u l-mibeg?da f’kuntrast bejn i?-?ew? universi l-aktar qrib u l-aktar imbieg?da: Alla u x-Xitan.