L-Iskjav ta' Isabel - Audrey Friggieri

Il-?ajja kwieta u monotona ta’ Raymond Borg darba wa?da tispi??a tinqaleb ta’ ta?t fuq meta Isabel tid?ol ?o daru. Mara misterju?a, sabi?a u kollha kulur, Isabel mhix dik li tidher. Wara l-wi?? sabi? tag?ha hemm mo?? li jaf jimmanipula lin-nies. Hija mdorrija tie?u dak li trid u tag?mel li hemm b?onn biex tasal fejn tixtieq. Raymond huwa biss mezz g?al wie?ed mill-g?anijiet tag?ha. Ming?ajr ma jaf kif, wara li qatt ma kien irnexxielu jsib xorti ma’ mara, jintilef wara Isabel u jag?mel minn kollox biex ji?bidha lejh. Hi i?da g?andha pjanijiet o?rajn…