L-G?o?ol tad-Deheb - Tony C. Cutajar

Din hija storja mibnija fuq le??enda li g?andha x’taqsam ma’ ?a?-?ebbu? ta’ ?mien ilu. B?ala l-i?g?ar fost l-a?wa, Kola jiret bi??a g?alqa li ?utu ftit juru nteress fiha. Sie?bu Stiefnu jg?inu biex jie?u ?siebha u fi ?mien qasir din tibda tag?ti l-frott. Snin wara, hu u jag??aq il-?amrija, Kola jsib b?al statwa lewn id-deheb miksija kollha ?amrija mag?quda u tajn imwa??al mag?ha. Kienet sejba misterju?a li Kola jib?a’ j?omm g?andu g?ax kien ?gur li kienet se ??ibu fl-inkwiet. Jing?ata parir li jbieg?ha lil wie?ed ?ojjellier G?awdxi u hekk jag?mel.

?utu jsiru jafu u jistennew li jkollhom sehem g?ax jg?idu li l-g?alqa ta’ Kola kienet tag?mel sehem mill-wirt tag?hom. G?alkemm ?afna mill-Kavallieri ta’ San ?wann kienu mqarba u sabu ru?hom f’?afna nkwiet, wie?ed minnhom jipprova jg?in lil wie?ed minn ?ut Kola. Il-kelma ti?ri u jisma’ wkoll il-Gran Mastru li j?aqqaqha li kull te?or li jinstab fil-pajji? huwa tal-istat. L-istorja tkompli tikber u tikkomplika ru?ha. Tg?id il-Gran Mastru tg?addi tieg?u?