Ktieb ?did ming?and Horizons: Il-Kanuni ta’ Navarone

Ktieb ?did ming?and Horizons: Il-Kanuni ta’ Navarone

In-Navy g?amlet minn kollox sabiex issikkithom i?da falliet. Kull attakk im?ejji ma wassal imkien. Issa ?amest ir?iel ?ew mibg?uta biex jeqirduhom. L-attakk kellu jkun wie?ed de?isiv. Elf u mitejn ru? kienu jiddependu minn fuqhom u sabiex i?allu l-g?ira ta’ Kheros kellhom ta’ bilfors jg?addu minn quddiemhom - il-Kanuni ta’ Navarone: l-invin?ibbli, l-indistrubbli, li isimhom biss kien irieg?ex lill-Alleati u li g?alihom ma kienux ifissru g?ajr qerda u mewt. Ir-reb?a tal-g?ira Kheros g?all-?ermani?i kienet tfisser it-telfa tal-g?ejjer Griegi kollha g?an-nies tal-post u g?all-Alleati. Dawn tal-a??ar jippermettu dan ma setg?ux. I?da jekk kull attentat li sar, kbir kemm kien kbir, falla, kif ?amsa min-nies we?idhom kien ser jirnexxielhom imqar jin?lu fuq il-g?ira ta’ Navarone, li kienet mg?assa mill-?ermani?i b’reqqa kbira u li l-irdum tag?ha kien impossibbli tixxabbat mieg?u? Ma setg?etx tkun g?ajr missjoni suwi?ida, i?da ?ajjet in-nies ta’ Kheros kienet tinsab f’idejhom. B’xabbatur tal-muntanji mag?ruf ma’ kul?add g?all-?ila tieg?u u b’espert tal-isplu?iv jiffurmaw parti mill-grupp, li b’xi mod il-kanuni jinqerdu kien hemm ra?? dawl, i?da jekk jitwettaqx kollox fil-?in kienet storja o?ra...