Dijaspori ta' Salv Sammut

Tliet karattri fil-Barrakka ta’ Fuq lejliet l-ewwel ta’ Mejju tas-sena 2004. Kull wie?ed minnhom g?andu aspirazzjoni personali u differenti minn ta’ xulxin dwar l-avveniment tat-tkabbir tal-Unjoni.

Rebecca – Tfajla bint Laburist konvint, ?addiem tat-tarzna li jib?a’ mill-Ewropa min?abba probabbiltà tal-g?eluq tag?ha jekk jinqatg?u s-sussidji. Ja?dem kemm jifla? g?al kampanja ta’ “Le” g?all-Ewropa. I?da hi jkollha l-ambizzjoni li tkun interpretu mal-a?enziji Ewropej u g?alhekk ta?dem mill-qrib mal-Moviment tal-“Iva” g?all-Ewropa. B’hekk jin?oloq konflitt dirett bejn il-missier u l-bint.

Pavel – Poeta Slovak li fis-snin 1967 u 1968 jikkolabora mill-qrib ma’ Alexander Dubcek u kittieba ?ekoslavakki o?ra b?al Pavel Kohout, Ivan Klima, Milan Kundera u l-istudent Jan Palach biex je?ilsu lil pajji?hom mill-?akma komunista u g?al-libertà ta’ pajji?hom. Jie?u sehem attiv fil-protesti kontra l-inva?joni sovjetika tas-sena 1968 u jkun pre?enti waqt il-?ruq ta’ Jan Palach. Ikollu ja?rab mill-pajji? min?abba l-bi?a’ ta’ persekuzzjoni politika.

Ronald – Uffi?jal g?oli fil-General Workers Union li ?ewwa fih tin?oloq taqbida g?ax hu jemmen li pajji?u g?andu jkun fl-Unjoni Ewropea u fl-istess waqt jemmen li l-i?vanta??i li jista’ jkun hemm ma jkunux ta’ benefi??ji g?al membri tal-Unjin tieg?u. I?da jkollu ji?bed il-linja tag?ha min?abba l-lejaltà li j?oss lejha. G?alhekk, waqt li ?-?ew? karattri l-o?ra jkunu hienja u jidhru hienja f’dik il-lejla, ?ewwa fih ikun hemm ?ew? kuntrasti jitqabdu fl-individwalità tieg?u.